Login

Login
Saturday, 04 February 2023

Pengenalan

  • Last Updated: Wednesday, 23 October 2019 09:16
  • Published: Thursday, 13 September 2018 10:07
  • Written by Super User

Sektor Kesihatan Sekolah bertanggungjawab bagi pengurusan:

A) Program Kesihatan Sekolah

B) Program Saringan Pembawa Talasemia dalam Populasi

 

A) Program Kesihatan Sekolah

Rancangan Kesihatan Sekolah mula dilaksanakan di Malaysia pada tahun 1967 dengan berteraskan kepada perkhidmatan kesihatan diri, pendidikan kesihatan melalui kurikulum, kesihatan persekitaran sekolah dan penglibatan masyarat.

Matlamat  Program  Kesihatan  Sekolah  adalah  untuk  menilai  taraf  kesihatan  kanak-kanak pra-sekolah dan murid sekolah, menggalakkan bimbingan dan panduan kepada murid, ibubapa dan guru mengenai keperluan dan masalah kesihatan kanak-kanak pra-sekolah dan murid sekolah. Ini membantu dalam mengenalpasti pendidikan dan penjagaan kesihatan murid yang disyaki mempunyai masalah pembelajaran, kecacatan fizikal, masalah sosial dan sebagainya, membina pengetahuan, sikap dan perilaku yang baik untuk mengamalkan gaya hidup sihat dan menggalakkan pembinaan persekitaran fizikal dan sosial yang sihat dalam persekitaran sekolah.

Bagi mencapai matlamat di atas, pada tahun 1972 Pasukan Kesihatan Sekolah mula beroperasi di Kuala Lumpur dan Kuala Terengganu. Penubuhan Pasukan Kesihatan Sekolah seterusnya diperluaskan ke semua negeri di Malaysia bagi menjalankan Perkhidmatan Kesihatan Berkala kepada kanak-kanak prasekolah, murid Tahun 1, Tahun 6, Tingkatan 1 dan Tingkatan 3 melalui:

1)  Pendidikan kesihatan

2)  Pencegahan penyakit melalui imunisasi

3)  Saringan kesihatan mengikut umur murid

4)  Pemeriksaan kesihatan dan rawatan ringan

5)  Rujukan dan pemantauan status kesihatan murid sekolah

 

B) Program Saringan Pembawa Talasemia Dalam Populasi

Saringan  pembawa  Talasemia  mula  dilaksanakan  secara  sistematik  pada  tahun  2009  dengan matlamat seperti berikut:

1)  Mengurangkan kelahiran bayi Talasemia.

2)  Meningkatkan  kesedaran  dalam  kalangan  orang  awam  dan  golongan  muda  mengenai

kepentingan saringan pembawa Talasemia.

3)  Memperkukuhkan  perkhidmatan  saringan  Talasemia  dalam  kalangan  keluarga  pesakit  dan pembawa Talasemia.

4)  Memperkukuhkan saringan pembawa Talasemia dalam golongan muda.

5)  Memperkukuhkan sistem rangkaian makmal saringan dan pengesahan status pembawa.

 

Fungsi utama bagi Sektor Kesihatan Sekolah adalah merancang, memantau pelaksanaan dan menilai pencapaian  serta  keberkesanan  Perkhidmatan  Kesihatan  Sekolah  serta  Program  Kawalan  dan Pencegahan Talasemia. Perincian fungsi merangkumi:

 

A) Perkhidmatan Kesihatan Sekolah

1)  Merancang dan membentuk dasar bagi program dan perkhidmatan kesihatan sekolah.

2)  Merancang dan memperkukuhkan program dan perkhidmatan kesihatan sekolah melalui:

a) Promosi dan pendidikan kesihatan

b) Saringan kesihatan

c) Nasihat dan kaunseling

d) Penjagaan kuratif

e) Rujukan

3)  Memperkukuh  dan  memperluaskan  Sistem  Pengesanan  dan  Pengesahan  untuk  murid  yang bermasalah pembelajaran.

4)  Memperkukuhkan  saringan  kesihatan  remaja  dalam  kesihatan  sekolah  dengan  memantau pelaksanaan BSSK dalam perkhidmatan kesihatan sekolah.

5)  Memantau pelaksanaan dan pencapaian Program Pelalian HPV Kebangsaan.

6)  Membentuk garis panduan, modul latihan, prosedur operasi piawai, bahan pendidikan kesihatan dan sebagainya.

7)  Memberi latihan dan pembangunan modal insan kepada pemberi perkhidmatan kesihatan.

8)  Memantau pelaksanaan dan pencapaian program melalui:

a) Pengurusan data

b) Mesyuarat-mesyuarat teknikal

c) Menjalankan penyeliaan pelaksanaan program

9)  Menyediakan Laporan Kemajuan serta Impak Perkhidmatan Kesihatan Sekolah.

10)  Memberi input teknikal berhubung kesihatan murid kepada Kementerian Pendidikan Malaysia.

11)  Memberi  input  dan  mengenalpasti  penyelidikan  dan  perancangan  bagi  memperkukuhkan program dan perkhidmatan kesihatan sekolah.

12)  Perkongsian pintar dengan pelbagai agensi berkaitan seperti Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) dan Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

B) Program Kawalan dan Pencegahan Talasemia

1)  Merancang dan membangun dasar bagi Program Kawalan dan Pencegahan Talasemia peringkat jagaan primer.

2)  Memperkukuhkan  pelaksanaan  Program  Kawalan  dan  Pencegahan  Talasemia  peringkat kesihatan primer dengan:

a) Memperkukuhkan aktiviti promosi bagi menggalakkan ujian saringan pembawa Talasemia terutamanya dalam kalangan golongan muda.

b) Memperkukuhkan perkhidmatan  makmal  saringan  dan  pengesahan  pembawa  gen Talasemia.

c) Memperkukuhkan perkhidmatan  kaunseling  sebelum  dan  selepas  saringan  pembawa Talasemia.

d) Memperkukuhkan saringan dalam kalangan ahli keluarga terdekat pesakit dan pembawa Talasemia (cascade screening).

e) Menggalakkan pasangan  yang  akan  berkahwin  untuk  menjalani  saringan  pembawa Talasemia.

3)  Memantau pelaksanaan dan pencapaian program melalui:

a) Pengurusan data program

b) Mesyuarat-mesyuarat teknikal

c) Menjalankan penyeliaan pelaksanaan program

4)  Membentuk garis panduan, prosedur operasi piawai, modul latihan, bahan pendidikan kesihatan dan sebagainya.

5)  Memberi latihan dan pembangunan modal insan kepada pemberi perkhidmatan kesihatan.

6)  Menyediakan  Laporan  Kemajuan  serta  Impak  Program  Kawalan  dan  Pencegahan  Penyakit Talasemia.