Login

Login
Saturday, 15 May 2021

Pengenalan

  • Last Updated: Friday, 25 October 2019 09:29
  • Published: Wednesday, 12 September 2018 15:26
  • Written by Super User

Sektor Perkembangan Infrastruktur Primer ini telah ditubuhkan bagi menguruskan keperluan pembangunan dan perkembangan fasiliti kesihatan  pada  peringkat  kesihatan  primer  untuk  meningkatkan  kecapaian/akses  yang  baik  dan saksama  bagi  mencapai  kesihatan  populasi.  Sektor  ini  bertindak  sebagai  pakar  rujuk  kepada bahagian-bahagian lain yang terlibat dengan projek atau program yang melibatkan fasiliti kesihatan dan kemudahan kuarters.

 

Fungsi:

1)  Merancang pembinaan baru fasiliti kesihatan dan kuarters di lokasi mengikut negeri, daerah dan mukim dengan mengutamakan keperluan kesihatan populasi bagi setiap Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMK).

2)  Menyediakan  input  teknikal  untuk  rekabentuk  fasiliti  kesihatan  primer  bersesuaian  dengan perkembangan perkhidmatan kesihatan primer.

3)  Menyediakan Medical Brief of Requirement(MBOR) untuk keperluan susunatur klinik/pelan

lantai mengikut jenis fasiliti kesihatan.

4)  Menentukan jenis fasiliti kesihatan mengikut keperluan sesuatu kawasan.

5)  Menetapkan bilangan kuarters mengikut keperluan dan jenis fasiliti kesihatan yang akan dibina.

6)  Memberi input, ulasan dan sokongan berkaitan pelaksanaan projek baru pembangunan fasiliti kesihatan dan kuarters.

7)  Memberi  input  dan  menyokong  permohonan  untuk  projek  naiktaraf  dan  pembaikan  fasiliti kesihatan dan kuarters dari peringkat negeri.

8)  Memberi input teknikal dan menyediakan senarai fasiliti kesihatan mengikut keutamaan bagi penyelenggaraan  fasiliti  kesihatan  primer,  iaitu  pelaksanaan  Projek  Perkhidmatan  Sokongan Klinik.

9)  Memberi input dan menyediakan senarai mengikut keutamaan projek pembaikan dan naiktaraf kuarters.

10)  Menyediakan dan mengemaskini pangkalan data pemetaan fasiliti kesihatan mengikut jenis, alamat, lokasi samada bandar/luar mengikut negeri, daerah dan mukim.

11)  Menentukan keperluan peralatan bukan perubatan mengikut kesesuaian dan jenis klinik.

12)  Menyediakan maklumbalas dan memberi input yang berkaitan dengan fasiliti kesihatan dan kuarters jika diperlukan oleh bahagian lain

 

Antara skop utama yang dilaksanakan di Sektor Perkembangan Infrastruktur adalah seperti berikut: 

  1. Merancang keperluan fasiliti statik kesihatan primer yang baru mengikut jenis klinik berserta kuarters bergantung kepada keutamaan dan keperluan mengikut negeri dan daerah.
  2. Mengemaskini bilangan dan senarai fasiliti kesihatan primer serta lokasi bandar dan luar bandar secara berkala mengikut negeri dan daerah
  3. Mengemaskini status kemajuan pelaksanaan Projek Pembangunan RMK-11.
  4. Menyediakan maklum balas, ulasan, cadangan dan sokongan berkaitan permohonan pelbagai daripada JKN dan pelbagai agensi dari aspek permohonan projek, pembangunan kemajuan projek dan peralatan bukan perubatan.
  5. Memberi input, cadangan dan sokongan permohonan projek pembangunan fasiliti kesihatan mengikut Roll Plan bagi setiap Rancangan Malaysia (RMK).